ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Стресът на работното място става все по-опасен

Удължаването на работното време и интензифицирането на трудовия процес вече са негативни фактори, които водят до влошено здраве и ниско качество на труда

zdrave.net, Невена Попова

Вече 87% от предприятията у нас изпълняват предписанията на контролните органи за безопасност на работното място, за последните няколко години трудовият травматизъм е намалял с 44,4 %. Все още остава висока обаче смъртността вследствие на трудови злополуки, като за периода 2000-2007 година смъртните случаи са 914. Тези данни бяха оповестени по време на откриването на Национална конференция „Здравословни работни места. Оценка на риска на работното място”, която е част от инициативите в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа в рамките на Европейската кампания под наслов „Здравословни работни места – добре е за теб, добре е за бизнеса”. България участва в реализацията им от 2002 година.

Форумът събра експерти, работодатели, синдикалисти, медици, които разискваха широк кръг теми, посветени на идеята за ефективно управление на професионалните рискове и трудовите злополуки.

Отбелязани бяха няколко очертаващи се тенденции, които будят безпокойство. На първо място това е все по-ширещата се практика да се увеличава работното време и трудът да става все по-интензивен. Това прави стресът на работното място все по-често явление със значителни отрицателни последици както за здравето, така и за качеството на работния процес. Допълнителни стресогенни фактори са бързото навлизане на нови технологии при недостатъчно време за обучение и квалификация на работещите. Големият брой малки и средни предприятия прави невъзможна оценката на риска поради недостиг на квалифицирани специалисти. Същото важи и за контрола. Недостатъчни са все още инициативите от страна на работодателите, насочени към въвеждането на безопасни практики и поведение на работното място.

Промени в нормативната уредба и по-ефективно партньорство между държава, работодатели и синдикати – около тези изводи се обединиха повечето изказвания. Посочена бе необходимостта от въвеждането на единни показатели за оценка на риска на работното място, от изменения в Наредба № 3/2008 г. за движението на здравното досие на работещите, както и на други текстове в закони и подзаконови нормативни актове. Подчертано бе, че трябва да се търси по-голяма ефективност от работата на службите по трудова медицина и да се работи целенасочено и без отлагане за въвеждане на електронното здравно досие на работещите.

Тенденции в трудовия травматизъм, стрес и психосоциален риск, особености на въздействието на психосоциалните фактори са част от темите в научната програма на конференцията. Сред лекторите са водещи специалисти от Националния център по опазване на общественото здраве.

Няма коментари: