ЗДРАВНИ НОВИНИ

ЗДРАВЕ Headline Animator

Лечение на рак с „Инсулин потенцирана терапия" в България от доктор Христо Дамянов,заедно с физика Аврамов

ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ (IPT)
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНИ
И ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Исторически преглед

Методът "Инсулин потенцирана терапия" (IPT) е създаден през 1930 г. от д-р Donato Perez Garcia, военен лекар от Мексико, на базата на емпирични наблюдения. Същността на метода е в комбинираното приложение на хормона инсулин със стандартни медикаменти, при което се получава значително усилен терапевтичен ефект. В продължение на 41 години д-р Garcia използва успешно този метод за лечение на хронични и онкологични заболявания. През 1953 г. представя опита си в книгата: Cellular Therapy (Terapia Cellular).

След 1955 г. неговият син д-р Perez J. се присъединява и впоследствие продължава лечебната практика на баща си до смъртта си през 2000 г., След неговата смърт семейната традиция е продължена от внука Donato Perez Garcia - 3, в клиниката му в Тихуана, Мексико.

През 1978 г. д-р Jean Cloud Paquette от Канада е един от първите медици, който въвежда в своята практика Инсулин потенцираната терапия, която използва до 1987 г. Резултатите от неговата дейност са представени в книгата му на френски eзик, по-късно (2001 г.) преведена и на английски от Aime Ricci - Medicine of Hope.

През 1975 г. д-р Steven G. Ayre от Канада се запознава с резултатите и възможностите на метода и активно се включва в популяризирането им, както и в търсенето на научни факти и потвърждения, изясняващи механизма на действие. Благодарение на неговата инициативност и последователност множество научни изследвания в подкрепа на емпиричните резултати от приложението на метода стават достояние на медицинската общност. Поставено е начало на изграждането на теоретични основи. Появяват се първите научни публикации и съобщения, представящи както резултатите от приложението на метода, така и теоретични обосновки за механизма на терапевтично въздействие. В резултат на изразен интерес към възможностите на метода от страна на Националния здравен институт в САЩ (National Institutes of Health) през септември 2000 г. е организирано представяне пред комисия от NIH на подбрани случаи от приложението на инсулин потенцираната терапия. В резултат на това представяне комисията излиза с официално становище за организиране и провеждане на проспективни клинични проучвания. Chris Duffield, Ph.D. преподавател в Center for Latin American Studies, Stanford University, допринася съществено за популяризирането сред обществеността и медицинските среди на IPT по целия свят, създавайки интернет страница, посветена на терапията.

През 2002 г. е публикувана поредната книга, основана на личния опит от приложението на IPT при лечението на болни с туморни заболявания от Ross A. Hauser и Marion A. Hauser - "Treating Cancer with Insulin Potention Therapy". Нарастващият интерес към възможностите на метода сред медицинските среди налага провеждането на курсове за обучение на желаещите да го практикуват. Организират се редица семинари и симпозиуми, на които се представя и дискутира опита на водещи специалисти в тази област. Последният учебен семинар върху приложението на IPT е проведен на 29 Април, 2006 г. в Мюнхен, Германия. В семинара взема участие за първи път и лекар от България.

През 2003 г. в сп. Cancer Chemother Pharmacol бе публикувано първото клинично проучване обхващащо 30 жени с метастатичен рак на гърдата и резистентни на стандартната химиотерапия. Болните са разделени на три групи: лекувани с Метотрексат + Инсулин, лекувани само с Метотрексат и лекувани само с Инсулин. Резултатите са показали стабилизиране на заболяването само при първата група, докато при останалите заболяването е прогресирало.

До м. януари 2005 г. броят на лекарите, обучени и практикуващи метода, надвишава сто в над 20 страни по света./http://www.integramed.org

Няма коментари: